Αποσπάσματα Διαπιστωτικών Πράξεων Κατάταξης σε ΜΚ ν4354 και σε βαθμό ν1566 2015

Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου
Αποσπάσματα Διαπιστωτικών Πράξεων Κατάταξης σε ΜΚ ν4354 και σε βαθμό ν1566 2015

μονίμων εκπαιδευτικών της ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

(c) Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου - Τμήμα Μηχανογράφησης