Διευκρινίσεις σχετικά με την αριθμ. Φ1/70554/ΓΔ4/9-6-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Διευκρινίσεις σχετικά με την αριθμ. Φ1/70554/ΓΔ4/9-6-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.