Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Τροποποίηση της με αρ. 3752/ΓΔ4/13-01- 2021 Υ.Α. με θέμα: “Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021” (Β΄ 68)» (ΦΕΚ Β΄ 389/02-02-2021)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...