Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 4189/10-09-2021

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 4189/10-09-2021 ΦΕΚ Β΄ 4189/10-09-2021 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ