Ετικέτα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου με τη με αριθμό 29/21-10-2021 πράξη του ανακοινώνει ((Απόφαση ΔΔΕ Ηρακλείου: 15564/21-10-2021) : α) ανακλήσεις αποσπάσεων και διαθέσεων εκπ/κών β) τροποποιήσεις διαθέσεων, νέες διαθέσεις εκπ/κών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους...

Tροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2021- 2022

Διαβίβαση των αριθμ. 69/ΔΕΠΠΣ/ 30-9-2021 (ΩΝΙΕ46ΜΤΛΗ-2ΨΚ) και 71/ΔΕΠΠΣ/ 7-10-2021 (6ΣΣ846ΜΤΛΗ-Μ43) αποφάσεων της ΔΕΠΠΣ περί τροποποιήσεων διαθέσεων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2021- 2022 Απόφαση με αριθμ. 69/ΔΕΠΠΣ/ 30-9-2021...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ηρακλείου με τη με αριθμό 27/4 & 6-10-2021 πράξη του ανακοινώνει ((Απόφαση ΔΔΕ Ηρακλείου: 14745/8-10-2021) : α) διάθεση εκπ/κού σε ΣΜΕΑΕ χωρίς αίτησή της β) τροποποιήσεις διαθέσεων και νέες διαθέσεις εκπ/κών...