Διαβίβαση εγκυκλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την εκτέλεση σχολικών εκδρομών από Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται με οδηγό»

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: Διευκρινήσεις σχετικά με την εκτέλεση σχολικών εκδρομών από Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται με οδηγό