Οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών λόγω μετάθεσης-βελτίωσης – οριστικής τοποθέτησης α) Γενικής παιδείας, και β) Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ 50/1996 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 13 του Π.Δ. 100/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.3Α του άρθρου 16 του ν.3699/2008 (ΦΕΚ Α΄199), όπως προστέθηκε με το άρθρο 48 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ Α΄111), Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Ηρακλείου.» (ΑΔΑ: ΩΓΞ246ΜΤΛΗ-ΝΔΜ)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...