Προσέλκυση-Επιλογή-Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2006)

ΕΞΕ – 26595 – 2024 – Φ12α_ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ