Ενημερωτικά Φυλλάδια για τη διενέργεια της Αξιολόγησης σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.4940/2022

Coaching_Final Mentoring_Final ΡΩΟ146ΜΤΛ6-ΨΑΥ Συζήτηση αξιολόγησης_Final Σχεδιο Ανάπτυξης_Final