Δημοσίευση της με αρ. πρωτ. 134960/Δ3/22-10-2021 Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με θέμα: «Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών αυτών» (ΦΕΚ Β’ 5009/27-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΤΔ746ΜΤΛΗ-ΥΧΩ) )

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...