ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΦΕΚ 3711/Β΄/04-10-2019)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η με αριθμ. Φ.153/154924/A5/4-10-2019 (ΦΕΚ 3711/ Β’) Υπουργική Απόφαση, την οποία και επισυνάπτουμε, Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β΄/1-3-2007) Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση...