Ετικέτα: ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας και μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων της Γ’ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.).» (ΦΕΚ 5510/τ. Β’/18.09.2023)

ΕΞΕ_102961_ΥΑ_Αναθέσεις_Μαθημάτων_Γ’_ΤΑΞΗΣ_Π_ΕΠΑΛ_(ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Αναθέσεις μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) και των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)

Αναθέσεις μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) και των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου...

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών- Επαγγελματικών μαθημάτων της Β’ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ).» (ΦΕΚ 4983/τ.Β’/26.09.2022)

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών- Επαγγελματικών μαθημάτων της Β’ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ).» Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07- 2020 Υ.Α. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β’ 2737) (ΦΕΚ Β’ 4433/25-09-2021)

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07- 2020 Υ.Α. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β’ 2737) (ΦΕΚ Β’ 4433/25-09-2021) ΦΕΚ Β’ 4433/25-09-2021: ΤΡ. ΑΝ. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛ....

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα “Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου” (Β΄ 2737) (ΦΕΚ 3782/Β΄/13-08-2021)

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα “Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου” (Β΄ 2737) (ΦΕΚ 3782/Β΄/13-08-2021) ΦΕΚ 3782/Β΄/13-08-2021

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης – Τροποποίηση υπ. απόφασης “Αναθέσεις Μαθημάτων Γυμνασίου & Γ.Λυκείου (Β’ 2737)

ΕΞΕ – 111595 – 2020 – Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης – Τροποποίηση υπ. απόφασης “Αναθέσεις Μαθημάτων Γυμνασίου & Γ.Λυκείου (Β’ 2737)