ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΓΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΓΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ